Onsdag 10 juni 2020 kl 16:00

Velkommen til digitalt årsmøte

INNKALLING

Årsmøte i Bjørnafjorden Næringsråd.

Når: Onsdag 10 juni kl 16:00

Hvor: Digitalt gjennom den digitale løsningen zoom.

Program Årsmøte

  1. Registrering av medlemmer
  2. Godkjenning av innkallinga
  3. Val av møte funksjoner. Møteleder og 2 stk til å underskrive protokollen
  4. Styrets årsberetning for 2019
  5. Regnskap og balanse for 2019
  6. Kontingentsatser
  7. Fremlegg
  8. Val

Framlegg til saker på årsmøtet må leverast skriftleg til styret innan to veker før årsmøtet. E-post: Synnove@bjornafjordennaringsrad.no

§8 Røystereglar:

“Alle saker i styre og årsmøte vert avgjorde med vanleg fleirtal med unnatak av dei tilfelle som er nemnde i paragraf 9 (Oppløysing) og 10 (Endring i vedtekter). Er røystetalet likt, er leiaren si røyst avgjerande. Ein kan berre røyste ved personleg frammøte eller ved skriftleg signatur eller e-post.”