Torsdag 01. desember

Frukostmøte om Rekkefølgekrav og planarbeid i Bjørnafjorden Kommune

Ein ny områdeplan for Osøyro ligg no ute til offentleg ettersyn i Bjørnafjorden kommune.

Områdeplanen kan utløysa nye utbyggingar og utvikling av områda planen dekkjer. Slik som også er tilfellet i dei fleste andre område- og reguleringsplanar.

Men nye utbyggingar og utvikling av område utløyser ofte behov for f.eks infrastruktur som veg og VA.

  • Lurar du på kva tilgang kommunen har til å stilla rekkjefølgjekrav i områdeplan og detaljreguleringsplan?
  • Og kva med evt. utbyggingsavtalar?
  • Kva moglegheiter og avgrensingar finst er der?
  • Korleis heng det heile saman?
  • Hvilke medverknadsmogleigheitar finst det?

Bli med oss denne morgonen der Bjørnafjorden Kommune & Stiegler vil belyse desse temaene.

  • Sted: Gründerparken, Torggata 14
  • Tid: 8.30-10.30 (frukost & mingling frå 8.00)
  • Pris: gratis for medlemmer / 200kr for ikke medlemmer